Nabór biznesplanów w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” – II nabór.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż nabór biznesplanów w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” dla obecnych Uczestników/czek projektu prowadzony będzie od 11 stycznia 2021 r. do 26 stycznia 2021 r.

Biznesplany będzie można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty / kuriera w Biurze projektu w godzinach od 7.30 do 15:30.

W przypadku złożenia biznesplanu za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu biznesplanu do siedziby TARR S.A.

PODSTAWOWE WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA BIZNESPLANÓW:

 • biznesplan powinien być przygotowany na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
 • biznesplan powinien być wydrukiem jego elektronicznej wersji (wypełniony elektronicznie na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
 • biznesplan powinien być napisany w języku polskim,
 • wszystkie pola biznesplanu powinny być wypełnione. W miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”, a polach liczbowych należy wpisać wartość „0”,
 • biznesplan wraz załącznikami powinien być złożony w jednym egzemplarzu,
 • biznesplan powinien być podpisany czytelnie w wyznaczonych miejscach,
 • do biznesplanu powinny zostać dołączone wszystkie załączniki wymienione na końcu biznesplanu,
 • załączniki będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu (stwierdzenie potwierdzam za zgodność z oryginałem wraz datą i podpisem uczestnika projektu),
 • biznesplan wraz z załącznikami powinien być trwale spięty (preferowany skoroszyt).

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO BIZNESPLANU:

 1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis zgodnie z wzorem stanowiącymzałącznik nr 4 do Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
 2. Kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis – jeśli dotyczy,
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(zgodniez załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., Dz. U.z 2014 r., poz. 1543) – oryginał,
 4. Elektroniczna wersja biznesplanu na nośniku CD/DVD (plik w formacie doc lub docx).