4 października 2017

O PROJEKCIE

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 3 Lutego 2020 roku rozpoczyna na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu  „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, na podstawie Umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Okres realizacji projektu: 3  Luty 2020 rok – 31 styczeń 2022 rok

Obszar realizacji projektu: Województwo podkarpackie

Grupa docelowa: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

 1. osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy to jest:
 • kobiety,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby niskowykwalifikowane (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),
 1. rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa,
 2. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.

CEL PROJEKTU

Wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 54 Kobiet oraz 36 Mężczyzn bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących
województwo podkarpackie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz utworzenie 85 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim do końca stycznia 2022 roku.

Realizacja projektu przyczyni się do łagodzenia problemów lokalnego rynku pracy, podniesienia poziomu aktywności zawodowej Kobiet i Mężczyzn nieposiadających zatrudnienia, promowania i rozwoju przedsiębiorczości społeczności lokalnej oraz długofalowego tworzenia nowych miejsc pracy dzięki powstałym firmom. Ponadto projekt wpłynie na wzrost aktywności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich oraz zakładania przez nich działalności pozarolniczych.

 FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 1. WSPARCIE SZKOLENIOWE–  umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie szkoleniowe realizowane będzie przez Beneficjenta w formie szkolenia w łącznym wymiarze 30 godzin lekcyjnych i będzie obejmowało następujące bloki tematyczne:

Moduł A – Administracyjno–prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

Moduł B – Zarządzanie i marketing,

Moduł C – Finanse i rachunkowość,

Moduł D – Zrównoważony rozwój,

Moduł E – Opracowanie biznesplanu.

Uczestnikowi/Uczestniczce podczas udziału w szkoleniu zapewnione jest: zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, zwrot kosztów dojazdu,  materiały szkoleniowe i wyżywienie.

 1. WSPARCIE FINANSOWE – bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawana wyłącznie w formie stawki jednostkowej (stawka jednostkowa na samozatrudnienie). Obowiązująca kwota stawki jednostkowej na samozatrudnienie wynosi 23 050,00 zł. Projekt zakłada udzielenie wsparcia finansowego 80 Uczestnikom/Uczestniczkom projektu (w ramach 2 edycji rekrutacji), w tym:
  • edycja naboru – 40 osób,
  • edycja naboru – 40 osób.

Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie to bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana Uczestnikowi/Uczestniczce projektu, pozwalająca na sfinansowanie początkowych wydatków związanych z podejmowaną działalnością gospodarczą.

Wsparcie finansowe udzielane jest w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie, której obowiązująca kwota wynosi 23 050,00 zł.

Uczestnik/Uczestniczka projektu będzie zobowiązany do prowadzenia i utrzymania działalności gospodarczej co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej pod rygorem zwrotu środków.

Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej wypłacane jednorazowo i finansowe wsparcie pomostowego stanowią pomoc publiczną de minimis.

Uczestnik/Uczestniczka projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

 1. FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE – to bezzwrotna pomoc finansowa wypłacana Uczestnikowi/Uczestniczce projektu w formie comiesięcznej transzy w kwocie 2 500,00 zł wsparcia finansowego przez okres pierwszych 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu.Finansowe wsparcie pomostowe jest przyznawane na pokrycie wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto (bez podatku od towarów i usług VAT).