Od pomysłu do sukcesu z własną firmą

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna realizację projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 3  Luty 2020 roku – 31 styczeń 2022 roku

Obszar realizacji projektu: Województwo podkarpackie

Grupa docelowa: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

 1. osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy to jest.:
 • kobiety,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby niskowykwalifikowane (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),
 1. rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa,
 2. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.

Na etapie rekrutacji do projektu przyznawane będą dodatkowe punkty premiujące dla:

 1. rolników i członków ich rodzin mających gospodarstwa do 2 hektary przeliczeniowe zarejestrowanych w PUP (tj. osób, które zadeklarują przejście z systemu KRUS do ZUS po zarejestrowaniu działalności) – 6 punktów,
 2. osób długotrwale bezrobotnych – 2 punkty,
 3. osób niskowykwalifikowanych – 2 punkty,
 4. osób po 50 roku życia – 1 punkt,
 5. osób z niepełnosprawnościami – 1 punkt,
 6. rodziców/opiekunów co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat – 6 punktów.

CEL PROJEKTU

Wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 54 Kobiet oraz 36 Mężczyzn bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących
województwo podkarpackie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz utworzenie 85 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim  do końca stycznia 2022 r.

Realizacja projektu przyczyni się do łagodzenia problemów lokalnego rynku pracy, podniesienia poziomu aktywności zawodowej Kobiet i Mężczyzn nieposiadających zatrudnienia, promowania i rozwoju przedsiębiorczości społeczności lokalnej oraz długofalowego tworzenia nowych miejsc pracy dzięki powstałym firmom. Ponadto projekt wpłynie na wzrost aktywności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich oraz zakładania przez nich działalności pozarolniczych.

 FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 • WSPARCIE SZKOLENIOWE–  umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
 • WSPARCIE FINANSOWE – bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawana wyłącznie w formie stawki jednostkowej (stawka jednostkowa na samozatrudnienie). Obowiązująca kwota stawki jednostkowej na samozatrudnienie wynosi 23 050,00 zł.
 • FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana na okres pierwszych dwunastu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiąca element wsparcia pomostowego. Kwota wsparcia wynosi  2 500,00 zł/mc x 12  miesięcy.  

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 983 122,50 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 4 235 654,12 zł

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Biura projektu:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 00 22
Biuro projektu pokój 208

Sebastian Pawlos – Kierownik projektu
tel. 533 399 356
s.pawlos@tarr.pl

Grzegorz Marek – Asystent projektu
tel. 533 399 366
g.marek@tarr.pl

 Informacje nt. projektu będą sukcesywnie udostępniane na stronie internetowej projektu: www.odpomyskudosukcesu.pl

https://mapadotacji.gov.pl/