Rozliczenie przyznanego wsparcia pomostowego za II kwartał – Uczestnicy/czki z I naboru.

Informujemy, iż zbliża się okres rozliczenia drugiego kwartału tj. 4, 5 i 6 transzy finansowego wsparcia pomostowego.

Rozliczenie poniesionych wydatków ww. kwartale w ramach finansowego wsparcia pomostowego, polegać będzie na złożeniu przez Uczestnika/czkę projektu Zestawienia wydatków poniesionych w ramach finansowego wsparcia pomostowego wraz z kopią dokumentów księgowych (np. faktur, rachunków itp.) oraz wyciągami bankowymi potwierdzającymi poniesienie danego wydatku ujętego w zestawieniu. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą  „Za zgodność z oryginałem”, oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika/czki projektu.

Należy pamiętać, iż ostatni dzień okresu rozliczeniowego przypada na jeden dzień wcześniej w danym kwartale prowadzenia działalności gospodarczej, niż termin podpisania umowy.