Dokumenty niezbędne do podpisania umowy na udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego na rozwój przedsiębiorczości

W związku z zakończeniem oceny  biznesplanów oraz rekomendacją do dofinansowania
w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą”, uprzejmie prosimy Uczestników/czki projektu, których biznesplany są rekomendowane do dofinansowania o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 14.09.2020 r., wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej tj.:

  • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS,
  • kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy),
  • dokument zawierający numer rachunku bankowego założonego dla działalności gospodarczej – (zaświadczenie lub kserokopia umowy z bankiem),
  • aktualne dane z dowodu osobistego Uczestników/czki projektu,
  • w przypadku osób odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin należy dodatkowo dołączyć oświadczenie o przejściu z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS) (załącznik do pobrania ze strony internetowej www.odpomysludosukcesu.pl).

W zaświadczeniu o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prosimy o podanie faktycznej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (wskazanej w piśmie dot. niniejszej sprawy, które TARR S.A. przesłała do Uczestników/czek projektu).  Data rozpoczęcia działalności gospodarczej będzie tożsama z datą podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Należy pamiętać, że przed podpisaniem umowy wszystkie ww. dokumenty muszą zostać zweryfikowane przez pracowników TARR S.A.

Przypominamy, że do wpisu CEIDG należy wpisać dokładnie taki sam kod PKD jak
w biznesplanie.

Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 3 ust. 10 Uczestnik/czka projektu ma obowiązek na etapie rejestracji firmy powołać zarządcę sukcesyjnego. W przypadku powołania zarządcy sukcesyjnego, który zarządza przedsiębiorstwem w przypadku śmierci Uczestnika/czki projektu w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia wskazanego jako data rozpoczęcia działalności w CEiDG, nie jest wymagany zwrot wsparcia finansowego.

Jednocześnie informujemy, iż wraz z powyższymi dokumentami  należy dostarczyć ponadto:

  • dane z dowodu osobistego poręczyciela,
  • dokumenty potwierdzające dochody poręczyciela zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 5 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Kserokopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem, bieżącą datą oraz czytelnym podpisem.

Nie dostarczenie ww. dokumentów w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako brak zainteresowania dalszym udziałem w projekcie.

Przypominamy również o wyrobieniu pieczęci firmowej, która będzie niezbędna przy podpisywaniu dokumentów projektowych.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o osobisty bądź telefoniczny kontakt z biurem projekt.