Zmiany w Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Umowie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż na stronie projektu zamieszczony został zaktualizowany Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Umowa dofinasowania podjęcia działalności gospodarczej, gdzie:

1. w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości usunięto zapisy:

a). 3 ust 16. pkt. 2,dokonania zakupów towarów lub usług ze środków przyznanyh na rozwój przedsiębiorczości zgodnie z biznesplanem (z wyłączeniem możliwości zakupu ich od najbliższych członków rodziny),

b).3 ust 16. pkt. 4 lit a),otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z biznesplanem, w szczególności w sytuacji gdy zakupiono towary lub usługi nie ujęte w zestawieniu towarów lub usług przewidzianych do zakupienia, z zastrzeżeniem, że Uczestnik/Uczestniczka projektu może wystąpić do Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych i/lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku Uczestnika/Uczestniczki projektu informuje pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian,

c). 3 ust 19, W terminie 30 dni od dnia zakończenia wydatkowania wsparcia finansowego (stawki jednostkowej) Uczestnik/Uczestniczka projektu przedstawi Beneficjentowi oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem
z zastrzeżeniem ust. 16pkt. 4 lit. a).

2. w Umowie dofinasowania podjęcia działalności gospodarczej usunięto zapisy:

a). 1 ust 5, Uczestnik projektu zobowiązuje się do wykorzystania wsparcia finansowego zgodnie z biznesplanem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, w szczególności
z harmonogramem rzeczowo – finansowym wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości będącym integralną częścią biznesplanu z zastrzeżeniem, że Uczestnik projektu może wystąpić do Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych i/lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku informuje pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian
,

b). 3 ust4,W terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji wydatkowania otrzymanych środków Uczestnik projektu przedstawi Beneficjentowi oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem z zastrzeżeniem § 1 ust.4,

c). 4 ust 6, Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Uczestnik projektu wykorzystał całość lub część przyznanego wsparcia finansowego niezgodnie z zawartą umową oraz przepisami prawa,
w tym przepisami określającymi warunki udzielania pomocy de minimislub niezgodnie
z Biznesplanem, o którym mowa w § 1 ust. 2
,  zobowiązany jest on do zwrotu tych środków,

d). 7 ust 1 pkt. 2, otrzymane środki zostały w całości lub części wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem czyli nie zostały przeznaczone zgodnie ze złożonym Biznesplanem.

ZmienionyRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości orazUmowa dofinasowania podjęcia działalności gospodarczejobowiązują od dnia publikacji na stronie internetowej projektu www.odpomysludosukcesu.pl.